Dronene flyr i skumringen – et prosjektbasert undervisningsopplegg

Høsten 2018 fikk jeg ansvar for innføringsfaget på førsteåret i bachelor i Digital økonomi og organisasjon. Her skulle økonomistudenter introduseres til en helt ny bachelor, som veksler mellom det merkantile og det digitale. Med rene teknologistudenter kan en holde fokuset på det tekniske, men her skulle jeg jo være del av et hele der det teknologiske og det merkantile skulle gå hånd i hånd.

Jeg bestemte meg for å holde meg til den formen for undervisning jeg foretrekker, nemlig flipped classroom og med en prosjektbasert tilnærming.

Ut fra dette formulerte jeg følgende undervisningsopplegg basert på to arbeidskrav, veiledning og mappeevaluering.
___________________________________

Dronene flyr i skumringen…

(helt uavhengig av og fritt etter en barnebok fra 1978 og NRK hørespill fra 1979)

Vi skal i denne innføringsmodulen i størst mulig grad sette teorien inn i en praktisk sammenheng og vi gjør det ved to obligatoriske arbeidskrav, og utstrakt bruk av «omvendt klasserom». Bacheloren i Digital økonomi og organisasjon skal oppøve evnen til både praktisk arbeid og faglig refleksjon knyttet til skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi, organisasjon og ledelse. Dere skal ikke bli informatikere eller datateknikere, men mer analytikere som skal kunne gi råd om bruk av digitale verktøy tilpasset aktuelle situasjoner i en virksomhet, enten den er en privat bedrift eller en offentlig organisasjon. Denne første modulen skal gi dere en innføring i noen relevante tema, og en første utprøving av noen digitale verktøy. De to obligatoriske arbeidskravene vil være en viktig del av denne innføringen og danner mappen deres, som dere så skal evalueres på til eksamen.

Obligatorisk arbeidskrav 1

Arbeidskrav 1 omfatter forelesningsressurser knyttet til «Informasjonsteknologi i et historisk perspektiv» og «Datamaskinens oppbygging».

 1. Del dere i team, gi teamene navn og velg en teamleder. Teamleder sender teamnavn, navn på teammedlemmene og hvilke type/typer varer deres «bedrift» skal levere vha. droner, til faglærer på e-post per.a.godejord@nord.no

  Teamene dere oppretter nå skal dere jobbe i gjennom hele denne modulen. Å kunne jobbe i team vil være viktig for dere, ikke bare gjennom et bachelorstudium, men særlig i arbeidslivet.
  Alle som enda ikke er registrert i Canvas og har tilgang må umiddelbart sørge for å få tilgang til dette emnets rom, slik at man blir et effektivt medlem av teamet.

 2. Dere starter opp et selskap som har som forretningside å levere varer (kan være bøker, mat, postsendinger ol.) på døren ved hjelp av droner. Da må dere se på virksomhetsmål, organisering (selskapsform), hva trengs av kunnskap, hvilken type ansatte behøves og hvilke typer dokumenter må fylles ut og hvilke tillatelser trenger man.

 3. Dere ønsker å se på om droner kan benyttes i en eller annen sammenheng med Augmented Reality. For å få en første kjennskap til dette området skal dere teste ut PokemonGo. Jakt Pokemoner i Campus Helgelandbygget (alle steder dere får adgang) og deretter ute i Mo i Rana sentrum fra Campus Helgeland til vinmonopolet, innkrevingssentralen jernbanestasjonen, politistasjonen og første del av havneområdet (der det er mulig å gå) og opp til rundkjøringen ved Toraneset og deretter tilbake til Campus Helgeland.

  a) Hvor mange Pokemoner fant dere i Campus Helgeland og hvor i bygget var de?
  b) Hvor mange Pokemoner fant dere i Rana sentrum (i det angitte området) og hvor fant dere dem?
  c) På hvilken måte/måter tror dere Augmented Reality kan være nyttig for en bedrift/organisasjon? Ser dere noen måter dette kan være nyttig i forbindelse med et konsept for bruk av droner i vareleveranser?

  Neste forelesningsdag – 4. september – starter vi med at hvert team presenterer arbeidskravets pkt. 3 a, b og c. Maks. 10 minutter på hvert team.

Når dette er gjort fortsetter dere med å se på organisering og økonomi av denne tenkte forretningsideen (pkt. 2), og.. :

 1. Bruk online-systemet til Fiken.no (kan prøves gratis for en periode) for å simulere virksomhetens budsjett, fakturering etc. Hvor godt synes dere dette systemet (demoversjonen) fungerer?

Deretter skal dere se på

5. hva som er mest hensiktsmessig for deres lille virksomhet; stasjonære PCer/ bærebare PCer eller nettbrett. Teamene må derfor skrive en kort faglig betenking der man skal;

a) Sammenligne nettbrett med bærbare datamaskiner basert på følgende begrep fra fagstoffet her i Canvas:

 • Operativsystem
 • Inngangsenhet
 • Utgangsenhet
 • Lagringsenhet
 • Oppkobling mot nettverk (LAN og WAN)

b) Momentene over betyr egentlig ikke så mye i seg selv for valget av bærbar PC eller nettbrett, Pek kort på hva som, etter deres mening, vil være det/de viktigste argumentet/ene for valg av enten nettbrett eller ordinær PC i en liten virksomhet som varelevering vha. droner som forretningside. 

c) Betenkingen skal avsluttes med en konklusjon basert på det som er drøftet i a og b.

Dette er første arbeidskrav og skal leveres til veiledning senest 25. september. Innleveringen skjer gruppevis og gruppeleder er ansvarlig for at gruppens arbeid blir lastet opp, og deretter at faglærers veiledning blir distribuert og diskutert i gruppen. Dere levere ett – 1 – PDF dokument der dere gjennomgår og besvarer samtlige spørsmål og momenter gitt i arbeidskravet. Det skal fremgå hva det enkelte teammedlem har bidratt med av individuelle oppgaver inn i arbeidet. Dokumentet må være godt strukturert med forside, innholdsfortegnelse, sidetall og litteraturliste

En mulig struktur kan være:

Forside m. teamnavn
Innholdsfortegnelse

Innledning der man presenterer teamet og hva dronene skal levere

Kap. 1 Om teamets fiktive virksomhet
– 1.1 virksomhetsmål
– 1.2 selskapsform
– 1.3 kunnskap
– 1.4 type ansatte
– 1. 5 dokumenter og tillatelser

Kap. 2 Om Augmented Reality
– 2.1 Vi jakter Pokemons
– 2.2 Augmented Reality; nytteverdi og bruksområder

Kap. 3 Utprøving av Fiken.no

Kap. 4 Ordinær PC vs. nettbrett

Kap. 5 Teamrefleksjoner
– Hvem gjorde hva i teamet?

– Hva har vi lært som team?
– Individuelle refleksjoner:
– Egenrefleksjon NN1
– Egenrefleksjon NN2
– osv..

__________________________________________
For å sikre at jeg også fikk nok data til å vurdere studentene individuelt, utformet jeg et tillegg til det første arbeidskravet:
__________________________________________

Tilleggsoppgaver til arbeidskrav 1 – individuelt arbeid

Siden arbeidskravene i IKT1000 først og fremst er teamarbeid, er det greit å også ha muligheten for rene individuelle oppgaver som del av vurderingsgrunnlaget.

De tre oppgavene som følger nå skal hver og en av dere gjøre på egenhånd, og lime inn til slutt i fellesbesvarelsen som dere så langt har jobbet med i arbeidskravet. Vi kan si at dette da vil være Kapittel 6 Individuelle arbeider, og så for eksempel Kap. 6.1 Datamaskinens utvikling, Kap. 6.2 Mine forventninger til… og Kap. 6.3 Påvirkningsmuligheter..(eller noe slikt).

Individuelle oppgaver:

1. Hva er de største forandringene som har skjedd med datamaskinen fra de første til dagens versjoner, slik du ser det?

2. Hvilke endringer/nyvinninger innen datateknologi forventer du fremover?

3. Hvordan tror du de endringer/ nyvinninger innen datateknologi du ser for deg i spørsmål 2 vil kunne påvirke innovasjon og forretningsdrift generelt og det å benytte droner i frakt av varer spesielt?

Formalia:

Forankre refleksjonene dine i fagstoffet som ligger i Canvasrommet, eventuelt finn ytterligere kilder på Internett. Husk å bruke kildehenvisninger (APA 6th) i teksten for å vise fagforankring av dine refleksjoner.

Spørsmålene over skal besvares individuelt som del av den enkeltes arbeid med sin mappe, og legges inn som eget kapittel, og med delkapitler, i gruppebesvarelsen. Endelig besvarelse på arbeidskrav 1 skal lastes individuelt opp i Insperia.

____________________________________________
Det neste arbeidskravet fokuserte dels på teamarbeid og dels på individuelt arbeid:
____________________________________________

Sosiale medier som verktøy for nettverksbygging og markedsføring

Vi fortsetter med «dronecaset» og dere skal, både enkeltvis og som del av teamene deres, utforske bruk av noen sosiale medier.

Obligatorisk arbeidskrav 2

Arbeidskrav 2 omfatter forelesningsressurser knyttet til «Anvendelse av informasjonssystemer», «Sosiale medier som fagverktøy» og «Utvalgte juridiske problemstillinger og litt etikk»

Dere skal gjøre som følger:

1. Opprett din egen konto på Linkedin, knytt kontakt med dine medstudenter – både innen ditt eget team og på tvers av teamene. Finn faglærer og knytt kontakt også med ham (Se profil i Canvas).

2. Søk i Linkedin etter tema som droner, innovasjon, næringsliv – både på norsk og engelsk, og begynn å følge sider og grupper som jobber med et eller flere slike tema. Lag minst to innlegg knyttet til kommersiell bruk av droner. Innleggene trenger ikke å være mer komplisert enn «Interessant artikkel om Amazones bruk av droner» og så lenke til en artikkel.

3. I teamet: Vurder hvordan Linkedin kunne vært nyttig for å fremme teamets dronevirksomhet, som for eksempel innen nettverksbygging, rekruttering, og markedsføring.

4. Opprett din egen konto på Twitter, knytt kontakt med dine medstudenter – både innen ditt eget team og på tvers av teamene. Finn faglærer og knytt kontakt også med ham (Se profil i Canvas).

5. Søk etter, og følg, personer/ organisasjoner/ virksomheter som jobber innen innovasjon, markedsføring og droner.

6. Produser minst fire tweets om bruk av droner til sivile formål, inklusive lenke til relevant nyhetsartikkel eller fagartikkel på norsk eller engelsk.

7. I teamet: Vurder hvordan Twitter kunne vært nyttig for å fremme teamets dronevirksomhet, som for eksempel innen nettverksbygging, rekruttering, og markedsføring.

8. I teamet: Sett dere inn i Snapchat og Instagram og vurder hvordan disse to verktøyene kunne vært nyttig for markedsføring av teamets produkt.

Dette er andre og siste arbeidskrav og skal leveres til veiledning senest 27. november. Innleveringen skjer gruppevis og gruppeleder er ansvarlig for at gruppens arbeid blir lastet opp, og deretter at faglærers veiledning blir distribuert og diskutert i gruppen.

Dere (via teamleder) levere ett – 1 – PDF dokument der dere gjennomgår samtlige momenter gitt i arbeidskravet. Det skal fremgå hva det enkelte teammedlem har bidratt med av individuelle oppgaver inn i arbeidet. Dokumentet må være godt strukturert med forside, innholdsfortegnelse, sidetall og litteraturliste

En mulig struktur kan være:

Forside m. teamnavn
Innholdsfortegnelse
Innledning der man presenterer teamets arbeid med dette arbeidskravet

Kap. 1 Linkedin
– 1.1 Om Linkedin
– 1.2 Linkedin’s nytte for vår virksomhet

Kap. 2 Twitter
– 2.1 Om Twitter
– 2.2 Twitter’s nytte for vår virksomhet

Kap. 3 Snapchat
– 3.1 Om Snapchat
– 3.2 Snapchat’s nytte for vår virksomhet

Kap. 4. Instagram
– 4.1 Om Instagram
– 4.2 Instagram’s nytte for vår virksomhet

Kap 5. Individuell bruk av Linkedin og Twitter
– 5.1 Team medlem NN1’s bruk av Linkedin og Twitter
-Bruk, nettverk bygget, aktivitet i oppgaveperioden, egne refleksjoner om personlig nytte i
yrkessammenheng
– 5.2 Team medlem NN2’s bruk av Linkedin og Twitter
-Bruk, nettverk bygget, aktivitet i oppgaveperioden, egne refleksjoner om personlig nytte i
yrkessammenheng

….. osv. til hele teamet har fått sagt sitt.

Kap. 6 Konklusjon og teamrefleksjon
– 6.1 Konklusjon – Nytte av utvalgte sosiale medier i en virksomhet generelt, og for egen fiktive virksomhet, sett fra teamets felles synspunkt
– 6.2 Teamets felles refleksjon rundt sosiale medier innen faglig nettverksbygging, rekruttering og
markedsføring generelt sett.

Altså: Oppgavene 1, 2, 4, 5 og 6 skal gjøres individuelt. Oppgavene 3, 7 og 8 krever teamarbeid. Videre må teamet samarbeide om å skape et helhetlig dokument som kan sendes til veiledning.

____________________________________________
Siden 2018 var første året dette emnet (og denne bacheloren) ble kjørt, benyttet jeg ekstern sensor og utferdiget en sensorveiledning som også mine studenter fikk tilgang til.

De fleste studentene likte opplegget og følte at de lærte mye, men noen syntes det var svært uvant med denne type arbeid og følte at de ble vel mye på egenhånd. Her oppstod også noen utfordringer i det ene teamet, men dette klarte de å ordne opp i selv. De fleste av studentene oppnådde gode karakterer fra C til A, og ingen falt fra underveis.

Jeg har benyttet meg av Flipped Classroom og prosjektbasert undervisning siden 2002/2003 og mener at denne formen for undervisning er den beste for å få flest mulig studenter gjennom til eksamen. Undervisningsformen gir motivasjon, bygger opp under kreativitet og skapertrang, og flytter oss fra den klassiske foreleser til en veileder. Men jeg vil våge den påstand at denne måten å undervise på, gjør lite for den lille gruppen studenter som egentlig burde ha vært et annet sted enn ved universitetet. Flipped Classroom krever atskillig mer innsats fra studentene enn den klassiske forelesningen, og her er det ingen mulighet å gjemme seg bak avisen eller nettsurfing på bakerste benk.

 

Forfatter: pagodejord

Førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, tidligere lokalpolitiker for Høyre, tjenestepliktig befal i Sivilforsvaret (pensjonert), over 20 års erfaring med e-læring og 19 års erfaring med flipped classroom.